Trang 1 | Thẻ bài viết "sea-stone"Thẻ bài viết "sea-stone" (1 bài viết) - Trang 1

Đá biển (Sea Stone) - vật liệu bền vững làm từ vỏ sò 3 năm trước Đá biển (Sea Stone) - vật liệu bền vững làm từ vỏ sò

Hai nhà thiết kế Jihee Moon và Hyein Hailey Choi tại công ty thiết kế New Tab 22 đã tạo...