Skip to main content

Từ chối vụ kiện của Philippines càng cho thấy sự phi pháp của ‘lưỡi bò Trung Quốc’