Skip to main content

Bầu ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị