Trang 1 | Thẻ bài viết "vien-tim-mach"Thẻ bài viết "vien-tim-mach" (1 bài viết) - Trang 1

Hành trình 30 năm thành lập của bệnh viện Tim mạch Việt Nam 10 tháng trước Hành trình 30 năm thành lập của bệnh viện Tim mạch Việt Nam

Với bề dày kinh nghiệm, bệnh viện Tim mạch Việt Nam mỗi năm can thiệp tim mạch cho 12.000 bệnh...