Trang 1 | Thẻ bài viết "vien-phi-tang"


Thẻ bài viết "vien-phi-tang" (1 bài viết) - Trang 1

Hơn 50 bệnh viện điều chỉnh tăng viện phí từ ngày 20/6 5 tháng trước Hơn 50 bệnh viện điều chỉnh tăng viện phí từ ngày 20/6

​Bộ Y tế cho biết, từ hôm nay có hơn 50 bệnh viện điều chỉnh tăng viện phí với bệnh...