Trang 1 | Thẻ bài viết "ung-dung-goi-xe"Thẻ bài viết "ung-dung-goi-xe" (1 bài viết) - Trang 1

Khởi nghiệp thách thức Uber bằng “phí hoa hồng” dễ chịu hơn 1 năm trước Khởi nghiệp thách thức Uber bằng “phí hoa hồng” dễ chịu hơn

Cho đến nay, Uber và Lyft đã khéo léo làm chệch hướng bất kỳ đối thủ nào. Cùng với nhau,...