Trang 1 | Thẻ bài viết "thoi-trang-an-lien"Thẻ bài viết "thoi-trang-an-lien" (1 bài viết) - Trang 1

Ngày tàn của “thời trang ăn liền”? 1 năm trước Ngày tàn của “thời trang ăn liền”?

Ở nước Anh, số quần áo fast fashion (thời trang ăn liền) mỗi năm được vứt ra bãi rác tương...