Trang 1 | Thẻ bài viết "pin-mat-troi"Thẻ bài viết "pin-mat-troi" (1 bài viết) - Trang 1

Đường pin mặt trời tại Trung Quốc đóng cửa sau 5 ngày vì… trộm cắp 9 tháng trước Đường pin mặt trời tại Trung Quốc đóng cửa sau 5 ngày vì… trộm cắp

Dù mới chỉ được khai trương 5 ngày ngắn ngủi nhưng con đường pin mặt trời tại Tế Nam, Trung...