Trang 1 | Thẻ bài viết "pho"Thẻ bài viết "pho" (1 bài viết) - Trang 1

Hà Nội nhỏ bé, dễ tìm của tôi đâu rồi?! 1 năm trước Hà Nội nhỏ bé, dễ tìm của tôi đâu rồi?!

Hà Nội trước kia nhỏ lắm, ai hỏi đường cũng được bọn trẻ con tận tình chỉ đến nơi. Giờ...