Trang 1 | Thẻ bài viết "no-khi-gas"Thẻ bài viết "no-khi-gas" (1 bài viết) - Trang 1

Mỹ sơ tán dân khẩn cấp sau khi xảy ra hàng chục vụ nổ liên tiếp 9 tháng trước Mỹ sơ tán dân khẩn cấp sau khi xảy ra hàng chục vụ nổ liên tiếp

Trong khi Bang Nam Floria đang phải sơ tán gần 2 triệu dân đến nơi an toàn để tránh siêu...