Trang 1 | Thẻ bài viết "macbook-pro-16-inch"Thẻ bài viết "macbook-pro-16-inch" (1 bài viết) - Trang 1

MacBook Pro 16 inch ra mắt, gián tiếp thừa nhận những sai lầm của Apple 8 tháng trước MacBook Pro 16 inch ra mắt, gián tiếp thừa nhận những sai lầm của Apple

MacBook Pro 16 inch đã được Apple ra mắt người dùng nhằm thay thế cho phiên bản 15inch với thay...