Trang 1 | Thẻ bài viết "lang-phi"Thẻ bài viết "lang-phi" (2 bài viết) - Trang 1

Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi 1 năm trước Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi

Bức tượng nổi tiếng của Bỉ lãng phí từ 1.000 đến 2.500 lít nước sạch mỗi ngày.

Cuộc chiến với rác thải thực phẩm – nguyên nhân gây 8% lượng khí nhà kính toàn cầu 16 giây trước Cuộc chiến với rác thải thực phẩm – nguyên nhân gây 8% lượng khí nhà kính toàn cầu

Con người đang sử dụng và khai thác ngày càng nhiều diện tích đất đai tự nhiên cho lĩnh vực...