Trang 1 | Thẻ bài viết "lang-phi"Thẻ bài viết "lang-phi" (1 bài viết) - Trang 1

Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi 10 tháng trước Chú bé đứng tè Manneken Pis không còn… tè bừa bãi

Bức tượng nổi tiếng của Bỉ lãng phí từ 1.000 đến 2.500 lít nước sạch mỗi ngày.