Trang 1 | Thẻ bài viết "hdba"Thẻ bài viết "hdba" (1 bài viết) - Trang 1

Việt Nam được bầu làm ủy viên HĐBA với số phiếu kỷ lục 3 tháng trước Việt Nam được bầu làm ủy viên HĐBA với số phiếu kỷ lục

Với 192/193 phiếu thuận, Việt Nam đã được bầu làm uỷ viên không thường trực HĐBA Liên Hợp Quốc nhiệm...