Trang 1 | Thẻ bài viết "harris"Thẻ bài viết "harris" (1 bài viết) - Trang 1

Joe Biden chính thức được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ 1 tháng trước Joe Biden chính thức được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ

Joe Biden đã được bầu làm Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ sau khi nhận được 306 phiếu trong...