Trang 1 | Thẻ bài viết "han-han"Thẻ bài viết "han-han" (1 bài viết) - Trang 1

Nguy cơ xuất hiện El Nino nửa cuối năm 2017 3 năm trước Nguy cơ xuất hiện El Nino nửa cuối năm 2017

Những diễn biến thời tiết nửa cuối năm 2017 vẫn rất khó đoán, trong đó nguy cơ xuất hiện El...