Trang 1 | Thẻ bài viết "dich-cum-a"Thẻ bài viết "dich-cum-a" (1 bài viết) - Trang 1

Nhiệt độ giảm, miền Bắc đón không khí lạnh 1 tuần trước Nhiệt độ giảm, miền Bắc đón không khí lạnh

Sau vài ngày nắng ráo, miền Bắc lại giảm nhiệt đón đợt không khí lạnh yếu cuối mùa, duy trì...