Trang 1 | Thẻ bài viết "alzheimer"Thẻ bài viết "alzheimer" (1 bài viết) - Trang 1

Cứ 3 giây lại có thêm một người mắc sa sút trí tuệ 1 năm trước Cứ 3 giây lại có thêm một người mắc sa sút trí tuệ

Ước tính cứ 3 giây trên thế giới lại có thêm 1 người mắc sa sút trí tuệ. Số người...