Ngưng ngược đãi: vì "Đàn bà" là để yêu thương và trân trọng !!