Skip to main content

Thiếu đồng bộ trong giải ngân, dự án ODA “cõng” thêm 50% chi phí