Góp ý sửa Hiến pháp 1992: “Quyền phúc quyết của nhân dân vẫn chưa có bước tiến nào”


Góp ý sửa Hiến pháp 1992: “Quyền phúc quyết của nhân dân vẫn chưa có bước tiến nào”

Mạnh Kiên 22:17 21/1/2013

Góp ý trên trang Dân Việt, GS – TSKH Phan Xuân Sơn đánh giá dù quyền con người và quyền công dân đã bản dự thảo cụ thể hóa một số quyền, đã xác định rõ hơn vai trò trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, một điểm quan trọng là quyền phúc quyết của nhân dân, đã từng được thảo luận rất nhiều trong quá trình tổng kết thực hiện Hiến pháp 1992 và sửa đổi Hiến pháp, nhưng vẫn không có bước tiến nào, đặc biệt trong điều 30 của dự thảo.

Đồng quan điểm với GS-TSKH Phan Xuân Sơn, ông Hoàng Ngọc Sơn cũng đã kiến nghị đưa quyền phúc quyết, trưng cầu dân ý vào như Điều 21, Hiến pháp năm 1946 đã từng quy định. Vai trò của nhân dân đối với Hiến pháp trong điều 30 đã thu hút khá nhiều góp ý của người dân trên trang online thu thập ý kiến của quốc hội.
 
Cụ thể như ông Nguyễn Hữu Chót cho rằng, việc dự thảo chưa bổ sung quyền phúc quyết của nhân dân, chưa có cơ chế cụ thể để thực hiện vấn đề này, khiến quy định của Hiến pháp mang nặng tính hình thức. Còn bà Nguyễn Minh Phương góp ý, cho dù Hiến pháp năm 1992 đã có quy định về việc trưng cầu dân ý, tuy nhiên, trên thực tế nhà nước chưa tổ chức việc trưng cầu dân ý lần nào vì thế nên hiện thực hóa nó trong thực tế chứ không chỉ là quy định trên giấy.
 
Đây cũng là một vấn đề được ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Công ty Văn Khoa Sài Gòn, Ủy viên UBTƯMTTQ Việt Nam kêu gọi trên báo Đại đoàn kết rằng việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lần này phải làm sao cho người dân thấy rằng, mình thực sự làm chủ trong xây dựng đất nước.
 
Nhưng cái quyền được làm chủ của người dân đang ở mức độ nào? Phó Giáo sư Hoàng Xuân Sính, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã đưa ra ví dụ “éo le” cho thấy tình trạng quyền của dân đã hạn chế ngay từ cấp chính quyền cơ sở cấp phường trong các hoạt động hành chính đời thường như làm sổ hộ khẩu. “Đến ngay cả mình là thành viên Mặt trận mà đến cơ quan phường còn ngại thì nói gì đến dân” - Bà Sính nói.
 
 
Dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII
 
Điều 30 (sửa đổi, bổ sung Điều 53)
 
Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
 
 
Hiến pháp 1946
 
Điều thứ 21
 
Nhân dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia, theo điều thứ 32 và 70.
 
Điều thứ 32
 
Những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị viên đồng ý. Cách thức phúc quyết sẽ do luật định.
 
Điều thứ 70
 
Sửa đổi Hiến pháp phải theo cách thức sau đây:
 a) Do hai phần ba tổng số nghị viên yêu cầu.
b) Nghị viện bầu ra một ban dự thảo những điều thay đổi.
c) Những điều thay đổi khi đã được Nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra toàn dân phúc quyết./.
 
 
 

Mạnh Kiên

Từ Khóa :