Sự mơ hồ của tĩnh lặng 6 năm trước Sự mơ hồ của tĩnh lặng

Đôi khi tôi thấy chán thành phố này, vì nó quá tĩnh lặng. Chỉ trong vòng 10 năm từ khi...