Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí


Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Mạnh Kiên 20:40 6/5/2013

Chiều 6/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Người phát ngôn, nguồn cung cấp thông tin cho báo chí phải là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và có nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên. Các thông tin như chức vụ, số điện thoại, e-mail của Người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết tùy từng vụ việc cụ thể, thời gian nhất định, sẽ có người ủy quyền được phát ngôn, cung cấp tin cho báo chí. Đặc biệt, các cá nhân của cơ quan hành chính Nhà nước được cung cấp thông tin cho báo chí không được nhân danh cơ quan hành chính Nhà nước để phát ngôn song không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật…
 
Đối với thời điểm cung cấp thông tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng/1 lần. Thông tin sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử. Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại cuộc giao ban hằng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
 
Đối với các trường hợp đột xuất, bất thường, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm thông tin trên báo chí, định hướng dư luận về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính Nhà nước; được cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn; đính chính các thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý.
 

Mạnh Kiên

Từ Khóa :